Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Лабораторија за ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Из ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ се студенти упознају са основним законима електротехнике (Омов закон, Кирхофова правила, Фарадејев закон..) и практичним методама мерења најзначајнијих електричних физичких величина (јачина електричне струје, електрични напон, електрични отпор, снага и фактор снаге код једносмерне односно наизменичне струје, утрошена електрична енергија потрошача, итд.)
акође се упознају и са методама и поступцима електричних мерења најзначајнијих неелектричних физичких величина (температуре, притиска и протока флуида, силе, обртног момента) помоћу мерних система са различитим врстама мерних претварача (отпорни, индуктивни, капацитивни, пиезоелектрични, итд.). Циљ лабораторијских вежби из електротехнике јесте да студенти стекну основна знања из електротехнике и непосредно се упознају са основним карактеристикама електричних метода мерења и њиховим главним предностима у односу на неелектричне мерне методе:

  • велика тачност, велика брзина мерења и висока гранична учестаност мерења одређене физичке величине (због мале инерције мерног система);
  • могућност преноса мерних података на даљину;
  • могућност коришћења мерних сигнала у системима аутоматске регулације и аутоматског управљања;
  • могућност повезивања мерног система са рачунаром у циљу убрзања и контроле мерења, као и обраде измерених резултата, итд.

У програму су следеће вежбе:

  1. Проверавање Омовог закона
  2. Мерење непознатог отпора применом Витстоновог моста
  3. Провера Кирхофових правила за наизменичну струју
  4. Принципи рада електричних машина (демонстрациона)
  5. Систем за аквизицију података заснован на PC рачунару
Почетак | Школа | Лабораторије | Лабораторија за ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ